ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ವಿಲ್ಲದ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಮ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿ ಅದ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ


OÚ«Ú„sÚ®ÚÃºÚ ÈÛ}æ%, ¨ÛÁÚÈÛsÚ, ÈÚáÛ. 27 2010
†è¥Úª ¨ÚÈÚß% RMt}Ú ÈÚßä}Ú ¨ÚÈÚß%ÈÚÄÇ. @¥Úß @}ÚÀM}Ú ®ÚÃÈÚßßR É^ÛÁÚVÚ×Ú ¨ÛÁæ¾ÚáÛW¥æ. †è¥Úª ¨ÚÈÚß% ÈÚß}Úß¡ ÑÚMÑÚí~¾Úß @¨Ú´À¾Úß«ÚÈÚ«Úß„ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ®ÚãÈÛ%VÚÃÔÚÉÄÇ¥æ OæçVæà ×ÚÙ†æÞOÛ¥Ú @ÈÚËÚÀOÚ}æ¿ß¥æ GM¥Úß É¥Û‡MÑÚ sÛ.}Û×Ú¡eæ ÈÚÑÚM}ÚOÚßÈÚáÛÁé ®ÚÃ~®Û¦  Ò¥ÚÁÚß.
BÆÇ«Ú OÚ«Û%lOÚ ÉÉ sÛ. AÁé.Ò. ÕÁæÞÈÚßpÚ OÚ«Ú„sÚ @¨Ú´À¾Úß«Ú ¯ÞpÚ H®Ú%tÒÁÚßÈÚ GÁÚsÚß ¦«ÚVÚ×Ú “ÑÚÈÚáÛeæàÞ¥ÛªÁÚ ¨ÛÉß%OÚ ^Ú×ÚÈÚØVÚ×Úß’ OÚßÂ}Ú ÁÛÏoñÞ¾Úß É^ÛÁÚ ÑÚMPÁÚy¥ÚÆÇ †è¥Úª ¨ÚÈÚß%¥Ú OÚßÂ}Úß @ÈÚÁÚß ®ÚÃ…M¨Ú ÈÚßMt   Ò¥ÚÁÚß.
HOÚÑÚà}Úà †æÞOÚß
B~¡Þ_«Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ OæÄÈÚÁÚß ÔæÞ×ÚßÈÚM}æ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚ}Úà¡ JM¥Úß ÑÚMÑÚí~, JM¥Úß ¨ÚÈÚß% BÁÚÅæÞ BÄÇ. @«æÞOÚ ËæÃÞÎÚr ÑÚMÑÚí~ ÔÛVÚà ¨ÚÈÚß%VÚ×Úß B¥Ú§ÈÚâ´. ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ É^ÛÁÚ¥ÚÄàÇ HOÚÈÚßßR}æ ®ÚÃ~®Û¦ÑÚßÈÚâ´¥Úß ÑÚ¾ÚßÄÇ. @VÚ}ÚÀÉ¥Ú§Áæ É»«Ú„ ºÛÎæVÚ×Ú «ÚsÚßÈæ HOÚÑÚà}ÚÃ}æ OÚMsÚßOæà×æàÙÞy GM¥Úß sÛ. }Û×Ú¡eæ ÔæÞØ¥ÚÁÚß. Vè}ÚÈÚß …ߥڪ ÈÚߨڴÀÁÛ~à ÈÚß«æ¿ßM¥Ú G¥Úߧ ÔæàÞ¥Ú GM¥Úß ÔæÞ×ÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ ®Ú¾ÚáÛ%¾ÚßÈÛW Vè}ÚÈÚß«Ú ÈÚÀP¡}Ú‡OæQ JM¥Úß ÑÚy| OÚ®Úâý°^ÚßOæQ BloM}ÛVÚß}Ú¡¥æ. Vè}ÚÈÚß«ÚM}ÚÔÚ ÈÚßÔÛ«é ^æÞ}Ú«Ú¥Ú ÑÛ¨Ú«æ @×æ¾ÚßßÈÛVÚ «ÚÈÚß½M}ÚÔÚ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀ ÈÚÀP¡VÚ×æàM¦Væ ÔæàÞÆÑÚÄß ÑÛ¨Ú´ÀÈæÞ? GM… …VæX ^Ú^æ% AVÚ†æÞOÛW¥æ GM¥ÚÁÚß.
@}ÚÀM}Ú ®ÚúÛÈÚ¾Úßß}ÚÈÛ¥Ú ®ÚîÚâÚÈÚß ÑÚÈÚáÛdÈÚßßT _M}Ú«æ «Úsæ¥Ú¥Úߧ Vè}ÚÈÚß …ߥڪ¬M¥Ú. …ÔÚ×Ú J×æÙ¾Úß ®ÚÃeÛ®ÚúÚß}Ú‡ ÈÚÀÈÚÑæ¤ B¥Ú§ VÚyVÚ×Ú OÛÄ @¥ÛW}Úß¡. …ߥڪ, ºÛÁÚ}Ú¥Ú D¥Ú§VÚÄOÚàQ 45 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ ¾ÚáÛ}æà OæçVæàMsÚß ÑÚÈÚáÛeæàÞ¥ÛªÁÚ ÔÛVÚà ¨ÛÉß%OÚ ®ÚÂÈÚ}Ú%«æVæ ®ÚþÚß~„Ò¥Ú GM¥Úß ~ØÒ¥ÚÁÚß. eæç«Ú ¨ÚÈÚß%¥Ú OÚßÂ}Úß ÈÚáÛ}Ú«Ût¥Ú sÛ. ËÚߺÚ^ÚM¥ÚÃ, ÈÚßÔÛÉÞÁÚ«Ú ¬Þ~ ÑÚà}ÚÃVÚ×Úß ÑÚÈÚáÛdÈÚßßT, Õ}ÚÈÛ¥Ú¥Úߧ ÔÛVÚà ¾ÚßËÚÑÚßÓ }ÚÁÚßÈÚM¢Ú¥Úߧ. ~Þ¢Ú%MOÚÁÚ G¬ÒOæàMsÚ ÈÚäÎÚºÚ A¦ OÚäÏ †æàÞ¨ÚOÚ. d«ÚÂVæ D¥æàÀÞVÚÈæÞ BÄǦ¥Û§VÚ @Ò, ÈÚßÒ, OÚäÏ, ÈÛ{dÀ, ÌÄ° GM… D¥æàÀÞVÚVÚ×Ú«Úß„ ÑÚäÏo ÈÚáÛt¥Ú. ÑÚÈÚáÛd¥ÚÆÇ ÔæÞVæ …¥ÚßOÚ†æÞOÚß GM… ¨ÚÈÚß% †æàÞ¨Ú«æ ÈÚáÛt¥Ú GM¥Úß ÔæÞØ¥ÚÁÚß.
OæîÑÚ¡ ¨ÚÈÚß% OÚßÂ}Úß sÛ. f. ÌÂ, ËæçÈÚ¨ÚÈÚß% OÚßÂ}Úß sÛ+ Ò. ÁÛÈÚßÑÛ‡Éß, ÉÞÁÚËæçÈÚ ¨ÚÈÚß% OÚßÂ}Úß sÛ+ ¸.É. ÈÚßÅÛÇ®Úâ´ÁÚ ®ÚÃ…M¨Ú ÈÚßMtÒ¥ÚÁÚß.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: