ಬೌದ್ಧ ನೆಲೆ ಸನ್ನತಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ


OÚ«Ú„sÚ®ÚÃºÚ ÈÛ}æ%, VÚßĹVÚ%, d.6
dVÚ~¡Væ ËÛM~ ÈÚßM}Úà †æàÞƒÒ¥Ú ÈÚßÔÛ«é OÛÁÚß{OÚ ºÚVÚÈÛ«é …ß¥Úª«Ú †è¥Úª ÈÚß}ÚOÚàQ ¸ÒÄàÁÚß VÚßĹVÚ%OÚàQ ÔÚ×æ¾Úß «ÚMlß.
†è¥Úª ¨ÚÈÚß% 13, 14 «æÞ ËÚ}ÚÈÚáÛ«Ú¥ÚÆǾæßÞ BÆÇ}Úß¡ G«Ú„Äß B~ÔÛÑÚ ®ÚãÈÚ% @ÈÚËæÞÎÚVÚ×Úß C fÅæǾÚßÆÇ ¥æàÁÚPÈæ.
ÑÚ‡}ÚN ÑÛÈÚáÛÃmé @ËæàÞOÚ }Ú«Ú„ ÈÚßVÚ ÈÚßÔæÞM¥ÚÃ, ÈÚßVÚ×Úß ÑÚMYÚÉß}æþÚßÁÚ«Úß„ †è¥Úª ¨ÚÈÚß% ®ÚÃ^ÛÁÚOæQ ÑÚ«Ú„~Væ OÚ×ÚßÕÒ¥Ú§ GM…ߥÚß ÑÚMËæàÞ¨Ú«æ¿ßM¥Ú ÔæàÁÚ¸¥Ú§ ÑÚMVÚ~. ºÛÁÚ}Ú¥Ú «Ú×ÚM¥Û, ÑÛM_, D¥Ú¾ÚßWÂ, @ÈÚßÁÛÈÚ~¾ÚßM}æ VÚßĹVÚ% fÅæǾÚß ÑÚ«Ú„~ †è¥Úª ¨ÚÈÚß%¥Ú ®ÛÃ_Þ«Ú «æÅæVÚ×ÚÆÇ JM¥Úß GM… SÛÀ~ ®Ús榥æ.
ÑÚ«Ú„~ …ؾÚß OÚ«ÚVÛ«ÚÔÚØÙ¾Úß ÔæÑÚÁÚß †è¥ÚªÁÚ ®ÚM^Ú¨ÛÀ¬ …ߥڪÁÚÆÇ J…¹«Û¥Ú OÚ«ÚOÚ ÈÚß߬¿ßM¥Ú …M}æM¥Úß ÔæÞ×ÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. B¥ÚOæQ ®ÚãÁÚOÚ GM…M}æ ÑÚ«Ú„~¾ÚßÆÇ ®ÛÃ_Þ«Ú †è¥Úª ÑÚà¡®Ú¥Ú ÌÅÛ }Ú×Ú®Û¾ÚßÈÚã ÒPQ¥æ.
BtÞ ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ OÚßØ~ÁÚßÈÚ ÔÛVÚà ¬M~ÁÚßÈÚ 5 …ߥڪ«Ú ÌÅæVÚ×Úß ¥æàÁÚP¥Úߧ BÆǾæßÞ Èæà¥ÚÄß. …ߥڪ«Ú Oæà«æ¾Úß ¦«Ú¥Ú _}ÚÃy¥Ú ÌÄ° VÚÈÚß«ÛÔÚ%.
BÆÇ«Ú ÌÄ°VÚ×Úß PÃ. ®Úã 3 «æÞ ËÚ}ÚÈÚáÛ«Ú¦M¥Ú PÃËÚ 1 «æÞ¾Úß ËÚ}ÚÈÚáÛ«Ú¥ÚÈÚÁæW«Ú ®ÛÃ_Þ«Ú OÚ«Û%lOÚ †è¥Úª ÈÚß}Ú¥Ú Ò¤~VÚ~¾Úß @ÈÚßàÄÀ ÈÚáÛÕ~ ¬ÞsÚß}Ú¡Èæ.

……………………..continued

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: