ಬೌಧ್ದ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಸಾರಿದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮ


¸Þ¥ÚÁé: †è¥Úª ¨ÚÈÚß% dVÚ~¡Væ ËÛM~ ÈÚß}Úß¡ ÑÚÈÚáÛ«Ú}æ ÑÛÂ¥Ú Èæà¥ÚÄ ¨ÚÈÚß% GM¥Úß OæÞM¥Úà OÛÉß%OÚ ÈÚß}Úß¡ D¥æàÀÞVÚ SÛ}æ ÑÚ_ÈÚ ÈÚßÆÇOÛdß%«Ú RVæ% «Úßt¥ÚÁÚß.
@ÈÚÁÚß …ÑÚÈÚOÚÅÛÀy }ÛÄàP«Ú ÔÚ}ÛÀ×Ú VÛÃÈÚß¥Ú @ÈÚßîÛÆ …ߥڪ ÉÔÛÁÚ¥ÚÆÇ sÛ. ¸.AÁé @M†æÞsÚQÁé d¾ÚßM~ ÈÚß}Úß¡ ®ÛÆ ºÛÎæ É¥ÛÀ ¯ÞpÚOæQ ËÚMOÚßÑÛ¤®Ú«æ «æÁÚÈæÞÂÒ ÈÚáÛ}Ú«Ût¥ÚÁÚß. …ߥڪ, …ÑÚÈÚ, @M†æÞsÚQÁé ÑÚM¥æÞËÚ, }Ú}Ú‡VÚ×Úß «æÅæVæàMsÛVÚ ËÛM~, ®ÚÃVÚ~¾Úßß}Ú ÑÚÈÚáÛd¥Ú ¬ÈÚáÛ%y ÑÛ¨Ú´ÀÈÛVÚß}Ú¡¥æ GM¥Úß ÔæÞØ¥ÚÁÚß.
®ÚÁÚÑÚ°ÁÚ ¥æ‡ÞÎÚ, @ÑÚà¾æß ºÛÈÚ«æ }Û×Ú¥æ ¯ÃÞ~ ÉËÛ‡ÑÚ¦M¥Ú †æÁæ}Úß fÞÈÚ«Ú ÑÛWÑÚ†æÞOÚß. ®ÚÃ~¾æà…¹ÁÚß OÛ¾ÚßOÚOæQ Ôæ_`«Ú ÈÚßÔÚ}Ú‡ ¬Þt A£%OÚÈÛW ÑÚ¥ÚävÚÁÛVÚ†æÞOÚß GM¥Úß RVæ% OÚÁæ ¬Þt¥ÚÁÚß.
¥æÔÚƾÚß ºÚM}æ A«ÚM¥Ú ÈÚßÔÛÑÚ¤ÉÞÁÚ, ÈÚßßM†æç«Ú ºÚM}æ ¨ÚÈÚß½«ÛVÚ @ÈÚÁÚß ÑÛ¬„¨Ú´À, ËÛÑÚOÚ …ÑÚÈÚÁÛd ®ÛnÞÅé @làoÁé @¨Ú´ÀOÚÐ}æ ÈÚÕÒ¥Ú§ÁÚß. AÁé¯I ÁÛÏoñÞ¾Úß D®Û¨Ú´ÀOÚÐ ÌÈÚÁÛÈÚß ÈæàÞYÛ, «ÛÀ. }Û}æÞÁÛÈÚß ÈæàÞYÛ, ɨ۫ڮÚÂÎÚ}é ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÛ¥Ú …ÑÚÈÚÁÛd ®ÛnÞÅé ÔÚßÈÚß«Û†Û¥é, f®ÚM ÑÚ¥ÚÑÚÀ ¬ÞÄOÚMpÚ ÁÛpæàÞsÚ }ÛÀ}ÛÀÁÛÈé OÛM…×æ B¥Ú§ÁÚß
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: